L'alimentació del futur. Aliments transgènics?

La alimentación del futuro. ¿Alimentos transgénicos?

bit.ly/3uva333

bit.ly/3uva333

11 d'abril 2021

Què ens podem trobar en l’alimentació del futur?

Hi ha dues línies ben diferenciades que tenen suports i crítiques gairebé amb la mateixa intensitat.

Els aliments ecològics “versus” els aliments transgènics...

Els aliments transgènics són els produïts a partir d’un organisme modificat genèticament mitjançant enginyeria genètica.

“Fem servir el terme *enginyeria genètica* per referir-nos a les pràctiques de modificació genètica que utilitzen la biotecnologia moderna. En aquest procés, els científics fan canvis específics a la composició genètica d’una planta donant-li un nou tret desitjable”. (Food and Drug Administration). (Administració d’aliments i medicaments dels Estats Units).

7 exemples d’aliments transgènics amb un avenç destacat per a la salut humana

Creat per combatre la desnutrició, alhora que les deficiències anèmiques de ferro o faltes de zinc a la dieta. Evita riscos importants en les dones embarassades i als seus fills. Amb el zinc evitem conseqüències greus amb retràs de creixement i amb deteriorament de la funció immune.

S’aconsegueix amb el descobriment del gen que, al activar-lo, incrementa la quantitat de ferro absorbit del terra i el passa al gra. Han aconseguit modificar el gen per mantenir-lo activat i que absorbeixi més ferro. L’arròs conté aproximadament 2-5 parts per milió (ppm) de ferro. Els investigadors han aconseguit incrementar-ho a 15 ppm i la quantitat de zinc ha passat de 16 ppm a 45 ppm.

bit.ly/3o4PMik

bit.ly/3o4PMik

En un futur, un cop es descartin possibles riscos al ésser humà.

Creat per reduir la hipertensió.

Científics japonesos desenvolupen l’arròs transgènic fortificat per reduir la pressió arterial. Fortificat amb GABA (àcid gamma-aminobutíric), una molècula que pot ajudar a regular mecanismes cardiovasculars implicats amb la hipertensió. Es van introduir gens relacionats amb la síntesi de GABA en l’arròs. Es va fer l’assaig en les plantes cultivades en hivernacles i posteriorment en assajos d’alimentació en animals. Les plantes transgèniques tenien més nivells de GABA i en l’alimentació durant dos mesos de rates hipertenses amb l’arròs fortificat, els investigadors van demostrar un efecte antihipertensiu.

En un futur, possible per al consum humà.

La hipertensió afecta gairebé al 30% de la població segons la OMS. Reduir l’abast, amb el tomàquet modificat genèticament, pot evitar greus problemes de salut relacionats.

Es manipula genèticament la planta del tomàquet per incorporar una proteïna pròpia del amaranto (amarantina) que redueix la hipertensió. Experiments científics amb ratolins van demostrar que era efectiu i innocu. Es va demostrar, científicament, que pot incrementar 13 vegades el seu potencial antihipertensiu. “Al transformar genéticamente al tomate le damos más valor nutrimental, por la incorporación de aminoácidos y proteínas, y nutracéutico porque el péptido reduce la hipertensión”, dijo Germán Báez.

bit.ly/3eyo0I9

bit.ly/3eyo0I9

En un futur, possible per al consum humà.

La deficiència de Vitamina A al món és elevada, sobretot en els preescolars, i la seva persistència incrementa la ceguera.

S’insereix un gen d’un plàtan de Papúa Nueva Guinea (naturalment molt ric en beta carotè, precursor de la Vitamina A) en un plàtan Cavendish.

Creat amb més micronutrients que els altres per a reduir la malnutrició, en necessitats de V. A, sobretot en els països subdesenvolupats, on la dieta bàsica és l’arròs. La deficiència de la V. A causa pèrdua de la visió a 500.000 nens cada any i pot contribuir a la mortalitat infantil. Afecta a 19 milions de dones embarassades i a 190 milions de nens en edat escolar (segons la OMS). Disminuir la mancança de Vitamina A aconsegueix també la protecció contra infeccions i malalties.

És la inserció de 3 gens (de clavells i bactèries) productors d’enzims, a l’arròs convencional que fan produir beta carotè precursor de la V.A. Aquesta modificació genètica produeix grans de color daurat amb beta carotè. Després d’una dècada de proves científiques, ja es pot comercialitzar, encara que no a tot el món.

Creat per permetre que els celíacs portin una vida el més similar possible a la dels altres, avui en dia és ja possible. Evita que el sistema immunitari dels celíacs reaccioni provocant lesions en les vellositats intestinals.

S’ha aconseguit eliminar del blat determinats gens. El gluten és un conjunt proteínic vegetal format per gliadina i gluteina, que donen la elasticitat a les masses. S’ha eliminat la gliadina, que fa mal als celíacs, amb enginyeria genètica. Provat primer in vitro i ara ha estat provat en éssers humans en assajos clínics. Fins ara han donat un resultat del tot positiu.

Wikimedia

Wikimedia

bit.ly/3hbrO3P

bit.ly/3hbrO3P

La Pinya transgènica aporta més antioxidants. El pigment licopè té un efecte anti cancerigen. Per tant, una ingesta alta de licopè afavoreix la prevenció.

Silenciant els gens de dos enzims de la pinya groga tradicional; es produeixen nivells més baixos dels enzims que converteixen el pigment rosa (licopè) en pigment groc (beta carotè). L’antioxidant licopè és el mateix pigment que fa que els tomàquets siguin vermells i rosada la síndria.

La firma de “Del Monte”, ha sigut la que ha apostat per aquesta recerca i finalment, la FDA l’ha considerat igual de nutritiva i segura que la tradicional.

La polèmica ja està entre nosaltres. Quin és el límit per al esser humà en les investigacions i les noves propostes? Fem-nos, encara, una altra pregunta. És la millora de la salut una fita de prou pes per seguir endavant amb la “enginyeria genètica”?

Sílvia Pellicer Bertrand

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Especialització en Nutrició i Alimentació en Patologies de Gran Prevalença (UOC)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

Membre corresponent amb nº AEND03407 de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica

----------------------------------------------

11 de abril 2021

¿Qué nos podemos encontrar en la alimentación del futuro?

Hay dos líneas bien diferenciadas que tienen apoyos y críticas casi con la misma intensidad.

Los alimentos ecológicos "versus" los alimentos transgénicos...

Los alimentos transgénicos son los producidos a partir de un organismo modificado genéticamente mediante ingeniería genética.

"Usamos el término *ingeniería genética* para referirnos a las prácticas de modificación genética que utilizan la biotecnología moderna. En este proceso, los científicos hacen cambios específicos en la composición genética de una planta dándole un nuevo rasgo deseable ". (Food and Drug Administration). (Administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos).

7 ejemplos de alimentos transgénicos con un avance destacado para la salud humana

Creado para combatir la desnutrición, a la vez que las deficiencias anémicas de hierro o faltas de zinc en la dieta. Evita riesgos importantes en las mujeres embarazadas y sus hijos. Con zinc evitamos consecuencias graves con retraso de crecimiento y con deterioro de la función inmune.

Se consigue con el descubrimiento del gen que, al activarlo, incrementa la cantidad de hierro absorbido del suelo y lo pasa al grano. Se ha conseguido modificar el gen para mantenerlo activado y que absorba más hierro. El arroz contiene aproximadamente 2-5 partes por millón (ppm) de hierro. Los investigadores han logrado incrementarlo a 15 ppm y la cantidad de zinc ha pasado de 16 ppm a 45 ppm.

En un futuro, una vez se descarten posibles riesgos al ser humano.

Creado para reducir la hipertensión.

Científicos japoneses desarrollan el arroz transgénico fortificado para reducir la presión arterial. Fortificado con GABA (ácido gamma-aminobutírico), una molécula que puede ayudar a regular mecanismos cardiovasculares implicados con la hipertensión. Se introdujeron genes relacionados con la síntesis de GABA en el arroz. Se hizo el ensayo en las plantas cultivadas en invernaderos y posteriormente en ensayos de alimentación en animales. Las plantas transgénicas tenían más niveles de GABA y en la alimentación durante dos meses de ratas hipertensas con el arroz fortificado, los investigadores demostraron un efecto antihipertensivo.

En un futuro, posible para el consumo humano.

La hipertensión afecta a casi el 30% de la población según la OMS. Reducir el alcance, con el tomate modificado genéticamente, puede evitar graves problemas de salud relacionados.

Se manipula genéticamente la planta del tomate para incorporar una proteína propia del amaranto (amarantina) que reduce la hipertensión. Experimentos científicos con ratones demostraron que era efectivo e inocuo. Se demostró, científicamente, que puede incrementar 13 veces su potencial antihipertensivo. "Al transformar genéticamente al tomate le damos más valor nutrimental, por la incorporación de aminoácidos y proteínas, y nutracéuticos porque el péptido reduce la hipertensión", dijo Germán Báez.

En un futuro, posible para el consumo humano.

La deficiencia de Vitamina A en el mundo es elevada, sobre todo en los preescolares, y su persistencia incrementa la ceguera.

Se inserta un gen de un plátano de Papúa Nueva Guinea (naturalmente muy rico en beta caroteno, precursor de la Vitamina A) en un plátano Cavendish.

bit.ly/3hmyP1w

bit.ly/3hmyP1w

bit.ly/3uzNIBJ

bit.ly/3uzNIBJ

Creado con más micronutrientes para reducir la malnutrición, en necesidades de V. A, sobre todo en los países subdesarrollados, donde la dieta básica es el arroz. La deficiencia de la V. A. causa la pérdida de la visión a 500.000 niños cada año y puede contribuir a la mortalidad infantil. Afecta a 19 millones de mujeres embarazadas y 190 millones de niños en edad escolar (según la OMS). Disminuir la carencia de Vitamina A consigue también la protección contra infecciones y enfermedades.

Es la inserción de 3 genes (de claveles y bacterias) productores de enzimas, al arroz convencional que hacen producir beta caroteno precursor de la V.A. Esta modificación genética produce granos de color dorado con beta caroteno. Después de una década de pruebas científicas, ya se puede comercializar, aunque no en todo el mundo.

Creado para permitir que los celíacos lleven una vida lo más similar posible a la de los demás; hoy en día es ya posible. Evita que el sistema inmunitario de los celíacos reaccione provocando lesiones en las vellosidades intestinales.

Se ha conseguido eliminar del trigo determinados genes. El gluten es un conjunto proteínico vegetal formado por gliadina y gluteina, que dan la elasticidad a las masas. Se ha eliminado la gliadina, que perjudica a los celíacos, con ingeniería genética. Probado primero in vitro y ahora ha sido probado en seres humanos en ensayos clínicos. Hasta ahora han dado un resultado del todo positivo.

La Piña transgénica aporta más antioxidantes. El pigmento licopeno tiene un efecto anti cancerígeno. Por lo tanto, una ingesta alta de licopeno favorece la prevención.

Silenciando los genes de dos enzimas de la piña amarilla tradicional; se producen niveles más bajos de las enzimas que convierten el pigmento rosa (licopeno) en pigmento amarillo (beta caroteno). El antioxidante licopeno es el mismo pigmento que hace que los tomates sean rojos y rosada la sandía.

La firma de "Del Monte", ha sido la que ha apostado por esta investigación y finalmente, la FDA la ha considerado igual de nutritiva y segura que la tradicional.

La polémica ya está entre nosotros. ¿Cuál es el límite para el ser humano en las investigaciones y las nuevas propuestas? Hagámonos, otra pregunta... ¿Es la mejora de la salud un hito de suficiente peso para seguir adelante con la "ingeniería genética"?

Sílvia Pellicer Bertrand

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Especialización en Nutrición y Alimentación en Patologías de Gran Prevalencia (UOC)

Máster Universitario en Nutrición y Salud (UOC)

Miembro correspondiente con nº AEND03407 de la Academia Española de Nutrición y Dietética

Salut a mossegades i, tan fàcil...

Sílvia Pellicer

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página