Stop a l'alcohol!

¡Stop al alcohol!

25 de gener 2021

Sempre s’ha dit que un consum responsable de vi (alcohol) en petites quantitats podia ser, inclús, beneficiós per a la salut cardiovascular. La investigació ens mostra la “veritat” més actualitzada i per aquest motiu, les noves descobertes ens fan replantejar tot el que sabíem d’abans.

Així, la qualitat dels estudis que afirmen que el vi aporta un factor protector i beneficiós no és suficientment alta i tot al contrari, els estudis que relacionen aquest consum amb les malalties hepàtiques i el càncer tenen un grau de certesa i evidència molt alt.

Una de les publicacions recents, feta a la Unió Europea, identifica l’alcohol com un factor de risc important per a diversos tipus de càncer i examina el consum de lleuger a moderat amb menys de 20 grams d’alcohol pur per dia. Els resultats assenyalen que “els nivells d’alcohol de lleugers a moderats van causar gairebé 23.000 nous casos de càncer a la UE el 2017, i van representar el 13,3% del total de càncers (atribuïbles a l’alcohol), i el 2,3% de tots els casos dels set tipus de càncer relacionats amb l’alcohol. Gairebé la meitat d’aquests (aprox 11.000 casos) eren càncers de mama femenins. A més, més d’un terç dels casos de càncer a causa de consum lleu a moderat va ser el resultat de beure menys d'una beguda estàndard per dia (total: 37%; dones: 40%; homes:32%)”. “Conclou que el consum d’alcohol, incloent-hi el consum lleuger i moderat, continua causant una càrrega de càncer considerable”.

Una anterior publicació als EEUU, “conclou, de manera similar, que el consum de lleuger a moderat s'associa amb un risc mínimament augmentat de càncer en general. Per als homes que mai han fumat, el risc de càncers relacionats amb l'alcohol no s'incrementa apreciablement per beure lleuger i moderat (fins a dues begudes al dia). No obstant això, per a les dones que mai han fumat, el risc de càncers relacionats amb l'alcohol (principalment càncer de mama) augmenta fins i tot dins del rang de fins a una beguda alcohòlica al dia”.

El propi Ministeri de Sanitat ens recorda que qualsevol consum d’alcohol, encara que mínim, suposa un risc per a la salut.

Recorda, també, que recomanar el consum de begudes alcohòliques atribuint-los beneficis o propietats saludables, no està justificat per evidencia científica disponible i finalment conclou que no existeix un nivell de consum segur.

Així, es confirma que el consum d’alcohol no pot ser, de cap manera, justificable i que el missatge: "El consum moderat d'alcohol és beneficiós per a la salut" és fals."

Què entenem per begudes alcohòliques?

Conceptualment ens referim a les begudes alcohòliques com les que tenen més d’un 0.5% d’alcohol etílic o etanol en la seva composició. Segons el seu procés d’elaboració es diferencien entre les begudes fermentades i les begudes destil·lades.

Les begudes fermentades s’obtenen de fer reposar vegetals i fruites. En concret, obtenim la sidra, el vi o la cervesa. El contingut d’alcohol d’aquestes begudes és inferior sempre a 18º-20º. En canvi, les begudes destil·lades s’obtenen al fer bullir una beguda fermentada i eliminant, d’aquesta manera, part de l’aigua que conté. Aquest procés es denomina destil·lació i és el que fa que incrementi la graduació alcohòlica final de la beguda. El contingut d’alcohol supera els 20º.

Si no fem gens bé d’anar comptant les calories de molts dels aliments que ens aporten nutrients essencials, sí hem d’estar alerta per comptar les calories de les begudes alcohòliques. Calories buides amb poca aportació nutricional (sidra, vi o cervesa) o gens, en el cas de les begudes d’alta graduació. Un gram d’alcohol aporta, aproximadament, 7.1 Kcal.

pinterest.com.mx/pin/472174342153203849/

pinterest.com.mx/pin/472174342153203849/

A grans trets... El consum d’alcohol de forma continuada ens deriva a problemes de salut importants.

- Sagnat d’estómac o esòfag.

- Inflamació o danys al pàncrees.

- Danys al fetge.

- Desnutrició.

- Càncer d’esòfag, fetge, colon, cap, coll, mames i altres.

- Danys a les neurones que poden alterar el comportament, el raonament i la memòria.

- Danys als nervis.

- Dificulta el control de la pressió arterial en personal que ja la tenen elevada.

- Pot incrementar els problemes cardíacs.

La diferent composició corporal entre els homes i les dones fa que un mateix percentatge d’alcohol consumit afecti més a elles. Les dones tenen un major percentatge de greix corporal que els homes i menys aigua (l’alcohol es dissol millor en l’aigua que en els greixos), alhora que el seu pes és inferior. Per això, els nivells d’alcohol en sang amb la mateixa ingesta són més elevats en les dones.

Hi ha també un altre factor diferent entre els dos sexes. La primera digestió de l’alcohol es produeix a l’estómac mitjançant els enzims alcohol deshidrogenasa que s’encarreguen de la seva degradació. La producció d’aquests enzims és menor en el sexe femení i per aquest motiu, l’eliminació de l’alcohol és més lenta.

Tanmateix, els riscos més específics com el càncer de mama i els problemes relacionats amb l’embaràs i la lactància fan que l’organisme de la dóna tingui, també, una afectació superior amb un igual consum.

Sigues sincer/a amb tu mateix, entra i consulta amb la Calculadora de consum d’alcohol, de manera totalment anònima, molt senzilla de seguir i de forma intuïtiva.

Sílvia Pellicer Bertrand

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Especialització en Nutrició i Alimentació en Patologies de Gran Prevalença (UOC)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

Membre corresponent amb nº AEND03407 de l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica

----------------------------------------

25 de enero 2021

Siempre se ha dicho que un consumo responsable de vino (alcohol) en pequeñas cantidades podía ser, incluso, beneficioso para la salud cardiovascular. La investigación nos muestra la "verdad" más actualizada y por este motivo, los nuevos descubrimientos nos hacen replantear todo lo que sabíamos de antes.

Así, la calidad de los estudios que afirman que el vino aporta un factor protector y beneficioso no es suficientemente alta y a la contra, los estudios que relacionan este consumo con las enfermedades hepáticas y el cáncer tienen un grado de certeza y evidencia muy alto.

Una de las publicaciones recientes, hecha en la Unión Europea, identifica el alcohol como un factor de riesgo importante para varios tipos de cáncer y examina el consumo de ligero a moderado con menos de 20 gramos de alcohol puro por día. Los resultados señalan que "los niveles de alcohol de ligeros a moderados causaron casi 23.000 nuevos casos de cáncer en la UE en 2017, y representaron el 13,3% del total de cánceres (atribuibles al alcohol), y el 2,3% de todos los casos de los siete tipos de cáncer relacionados con el alcohol. Casi la mitad de estos (aprox 11.000 casos) eran cánceres de mama femeninos. Además, más de un tercio de los casos de cáncer debido a consumo leve a moderado fue el resultado de beber menos de una bebida estándar por día (total: 37%; mujeres: 40%; hombres: 32%) ". "Concluye que el consumo de alcohol, incluyendo el consumo ligero y moderado, continúa causando una carga de cáncer considerable".

Una anterior publicación en EEUU, "concluye, de manera similar, que el consumo de ligero a moderado se asocia con un riesgo mínimamente aumentado de cáncer en general. Para los hombres que nunca han fumado, el riesgo de cánceres relacionados con el alcohol no se incrementa apreciablemente por beber ligero y moderado (hasta dos bebidas al día). Sin embargo, para las mujeres que nunca han fumado, el riesgo de cánceres relacionados con el alcohol (principalmente cáncer de mama) aumenta incluso dentro del rango de hasta una bebida alcohólica al día".

El propio Ministerio de Sanidad nos recuerda que cualquier consumo de alcohol, aunque mínimo, supone un riesgo para la salud.

Recuerda, también, que recomendar el consumo de bebidas alcohólicas atribuyéndoles beneficios o propiedades saludables, no está justificado por evidencia científica disponible y finalmente concluye que no existe un nivel de consumo seguro.

Así, se confirma que el consumo de alcohol no puede ser, de ninguna manera, justificable y que el mensaje: "El consumo moderado de alcohol es beneficioso para la salud" es falso.

¿Qué entendemos por bebidas alcohólicas?

Conceptualmente nos referimos a las bebidas alcohólicas como las que tienen más de un 0.5% de alcohol etílico o etanol en su composición. Según su proceso de elaboración se diferencian entre las bebidas fermentadas y las bebidas destiladas.

Las bebidas fermentadas se obtienen de hacer reposar vegetales y frutas. En concreto, obtenemos la sidra, el vino o la cerveza. El contenido de alcohol de estas bebidas es inferior siempre a 18º-20º. En cambio, las bebidas destiladas se obtienen al hacer hervir una bebida fermentada y eliminando, de esta manera, parte del agua que contiene. Este proceso se denomina destilación y es lo que hace que incremente la graduación alcohólica final de la bebida. El contenido de alcohol supera los 20º.

Si no es correcto ir contando las calorías de muchos de los alimentos que nos aportan nutrientes esenciales, sí debemos estar alerta para contar las calorías de las bebidas alcohólicas. Calorías vacías con poca aportación nutricional (sidra, vino o cerveza) o ninguna, en el caso de las bebidas de alta graduación. Un gramo de alcohol aporta, aproximadamente, 7.1 Kcal.

pinterest.com.mx/pin/472174342153203849/

pinterest.com.mx/pin/472174342153203849/

A grandes rasgos... El consumo de alcohol de forma continuada nos deriva a problemas de salud importantes.

- Sangrado de estómago o esófago.

- Inflamación o daños en el páncreas.

- Daños al hígado.

- Desnutrición.

- Cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza, cuello, mamas y otros.

- Daños a las neuronas que pueden alterar el comportamiento, el razonamiento y la memoria.

- Daños a los nervios.

- Dificulta el control de la presión arterial en personal que ya la tienen elevada.

- Puede incrementar los problemas cardíacos.

La diferente composición corporal entre los hombres y las mujeres hace que un mismo porcentaje de alcohol consumido afecte más a ellas. Las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa corporal que los hombres y menos agua (el alcohol se disuelve mejor en el agua que en las grasas), a la vez que su peso es inferior. Por ello, los niveles de alcohol en sangre con la misma ingesta son más elevados en las mujeres.

Se debe destacar otro factor diferente entre los dos sexos. La primera digestión del alcohol se produce en el estómago mediante las enzimas alcohol deshidrogenasa que se encargan de su degradación. La producción de estas enzimas es menor en el sexo femenino y por este motivo, la eliminación del alcohol es más lenta.

Además, riesgos más específicos como el cáncer de mama y los problemas relacionados con el embarazo y la lactancia hacen que el organismo de la mujer tenga, también, una afectación superior con un igual consumo.

Sé sincero/a contigo mismo, entra y consulta con la calculadora de consumo de alcohol, de manera totalmente anónima, muy sencilla de seguir y de forma intuitiva.

Sílvia Pellicer Bertrand

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Especialización en Nutrición y Alimentación en Patologías de Gran Prevalencia (UOC)

Máster Universitario en Nutrición y Salud (UOC)

Miembro correspondiente con nº AEND03407 de la Academia Española de Nutrición y Dietética

Salut a mossegades, i tan fàcil...

Sílvia Pellicer

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página