Hàbits alimentaris d'universitaris espanyols. Millorem?

Hábitos alimentarios de universitarios españoles. ¿Mejoramos?

21 de febrero 2020

Si descobríem la importància de saber l’estat nutricional d’escolars per poder prevenir i reeducar la societat en els hàbits alimentaris i els patrons dietètics (en la pàgina anterior); important és també l’article "Cambios generacionales en las pautas de consumo alimentario de los alumnos universitarios. Universidad de Alicante, 2003-2018", publicat recentment a la Revista de Nutrició Clínica i Dietètica Hospitalària. Ens evidencia una millora, en aquests 15 anys, digne de ser difosa.

L’any 2013, la Fundació espanyola de la Nutrició (FEN) va fer un estudi, per primera vegada, per conèixer els hàbits alimentaris i els estils de vida dels universitaris espanyols per detectar punts dèbils. La mostra final va ser constituïda per 948 universitaris representativa d’Espanya excepte de les illes, Ceuta i Melilla.

Els joves universitaris són un grup de població en període de formació més especialitzada i amb una inclinació positiva sobre el coneixement que genera valor. D’aquesta manera, l’educació nutricional entre aquest grup pot tenir més ressò alhora que, per edat, es mantenen molt integrats en el grup de pertinença i possiblement, influenciats en el que la societat els transmet (no sempre seguint pautes saludables).

D’aquest primer estudi es va resoldre que:

• La major part del universitaris (72.9%) segons IMC es troben en el normopès. Un (6.3%) amb un pes insuficient –majoritàriament dones- i un (20.6%) sobrepès o obesitat -majoritàriament homes-.

• Consum elevat de carns i derivats carnis i de greixos i dolços.

• La població universitària presenta una adherència intermitja-baixa a la Dieta Mediterrània (DM). Els consumidors de cervesa presenten una adhesió superior a la DM.

• La beguda majoritària és l’aigua amb un consum per sota de les recomanacions.

• El (56%) del consumidors beuen cervesa i el seu consum mig és de menys d’una canya al dia, per tant és moderat. El consum de vi (20%) i de sidra o cava (11%) és menor al de cervesa i les quantitats totals també són menors.

• La majoria realitzen entre 3 i 5 àpats diaris. Tan sols el (36.4%) dels esmorzars aporten un 20% aproximat de la ingesta energètica total diària recomanada.

• La ingesta energètica és inferior a les recomanacions. Hi ha desequilibri per ingestes superiors de proteïnes i greixos i inferiors en hidrats de carboni.

• Els estudiants universitaris no cobreixen del tot les recomanacions diaries amb els micronutrients (vitamines i minerals). Les dones amb ingestes inferiors.

• Un 53.3% dels estudiants presenten un tipus d’activitat física lleugera, 40.1% moderada i el 6.6% alta. I el 59.5% realitza, de forma habitual, algun tipus d’activitat física o esportiva.

• El 24.6% dels universitaris són fumadors amb 8.2 cigarretes al dia. Menys fumen els universitaris de Ciències de la Salud.

Té molt mèrit la descoberta de la investigació feta entre els estudiants de la Universitat d’Alacant tenint en compte la gran d’influència que la indústria, els hàbits de consum i la publicitat americana han tingut en la societat en general.

La rapidesa de les comunicacions amb les xarxes socials que fan més proper el que està més lluny, tampoc ajuda si ens fixem en els hàbits no adequats. 

Tot i així, els alumnes universitaris d’Alacant han estat comparats entre dues enquestes fetes una al 2003 i l’altra al 2018 (amb 15 anys de diferència). Les mostres van ser de 375 i 402 alumnes respectivament. I els resultats van concloure que:

• En el 2018 el 20.7% consumeix fruita en l'esmorzar i el berenar mentre que en el 2003 el consum era d’un 6.3%

• En el 2018 el 45.2% consumeix de forma habitual en restaurants de menjar ràpid mentre que en el 2003 el consum era d’un 52%

Respecte al 2003, les pràctiques habituals d’esmorzar i berenar s’han incrementat i també el consum de fruita. Es demostra una reducció en el consum de dolços, pastes i altres productes industrials i un increment de l’hàbit de cuinar. En general, resulta un avanç en els hàbits saludables dels universitaris i una disminució de les diferències en l’alimentació entre homes i dones.

Tot i que queda molt per resoldre encara, és una bona notícia.

Hem de seguir donant valor a la Dieta Mediterrània (Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, per la UNESCO) que ens guia en un estil de vida equilibrat i saludable. Hem de valorar "això" tan nostre i transmetre-ho perquè aquest saber fer, es faci més gran!

Sílvia Pellicer Bertrand.

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

-------------------------------------

21 de febrero 2020

Si descubríamos la importancia de conocer el estado nutricional de los escolares para poder prevenir y reeducar a la sociedad en los hábitos alimentarios y los patrones dietéticos (en la página anterior); importante es también el artículo "Cambios generacionales en las pautas de consumo alimentario de los alumnos universitarios. Universidad de Alicante, 2003-2018", publicado recientemente en la Revista de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria. Evidenciamos una mejora, en estos 15 años, digna de ser difundida.

En el año 2013, la Fundación española de la Nutrición (FEN) hizo un estudio, por primera vez, para conocer los hábitos alimentarios y los estilos de vida de los universitarios españoles y poder detectar puntos débiles. La muestra final fue constituida por 948 universitarios y representativa de España excepto de las islas, Ceuta y Melilla.

Los jóvenes universitarios son un grupo de población en período de formación más especializada y con una inclinación positiva sobre el conocimiento que genera valor. De este modo, la educación nutricional entre este grupo puede tener más eco a la vez que, por edad, se mantienen muy integrados en el grupo de pertenencia y posiblemente, influenciados en lo que la sociedad les transmite (no siempre siguiendo pautas saludables).

De este primer estudio se resolvió que:

• La mayor parte de los universitarios (72.9%) según el IMC se encuentran en el normopeso. Un (6.3%) con un peso insuficiente -mayoritariamente mujeres- y un (20.6%) sobrepeso u obesidad -en su mayoría hombres-.

• Consumo elevado de carnes y derivados cárnicos y de grasas y dulces.

• La población universitaria presenta una adherencia intermedia-baja a la Dieta Mediterránea (DM). Los consumidores de cerveza presentan una adhesión superior a la DM.

• La bebida mayoritaria es el agua con un consumo por debajo de las recomendaciones.

• El (56%) de los consumidores beben cerveza y su consumo medio es de menos de una caña al día, por lo tanto es moderado. El consumo de vino (20%) y de sidra o cava (11%) es menor al de cerveza y las cantidades totales también son menores.

• La mayoría realizan entre 3 y 5 comidas diarias. Tan sólo el (36.4%) de los desayunos aportan un 20% aproximado de la ingesta energética total diaria recomendada.

• La ingesta energética es inferior a las recomendaciones. Hay desequilibrio por ingestas superiores de proteínas y grasas e inferiores en hidratos de carbono.

• Los estudiantes universitarios no alcanzan completar las recomendaciones diarias de los micronutrientes (vitaminas y minerales). Las mujeres con ingestas inferiores.

• Un 53.3% de los estudiantes presentan un tipo de actividad física ligera, 40.1% moderada y el 6.6% alta. Y el 59.5% realiza, de forma habitual, algún tipo de actividad física o deportiva.

• El 24.6% de los universitarios son fumadores con 8.2 cigarrillos al día. Los universitarios de Ciencias de la Salud fuman menos.

Se debe destacar el descubrimiento de la investigación realizada entre los estudiantes de la Universidad de Alicante teniendo en cuenta la gran influencia que la industria, los hábitos de consumo y la publicidad americana han tenido en la sociedad en general.

La rapidez de las comunicaciones mediante las redes sociales que hacen más cercano lo que está más lejos, tampoco ayuda si nos fijamos en los hábitos no adecuados.

Aún así, los alumnos universitarios de Alicante han sido comparados entre dos encuestas realizadas una en 2003 y la otra el 2018 (con 15 años de diferencia). Las muestras fueron de 375 y 402 alumnos respectivamente. Y los resultados concluyeron que:

• En el 2018 el 20.7% consume fruta en el desayuno y la merienda mientras que en el 2003 el consumo era de un 6.3%

• En el 2018 el 45.2% consume de forma habitual en restaurantes de comida rápida mientras que en el 2003 el consumo era de un 52%

Respecto al 2003, las prácticas habituales de desayuno y merienda se han incrementado y también el consumo de fruta. Se demuestra una reducción en el consumo de dulces, pastas y otros productos industriales y un incremento del hábito de cocinar. En general, resulta un avance en los hábitos saludables de los universitarios y una disminución de las diferencias en la alimentación entre hombres y mujeres.

Aunque queda mucho por resolver todavía, es una buena noticia.

Tenemos que seguir dando valor a la Dieta Mediterránea (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la UNESCO) que nos guía hacia un estilo de vida equilibrado y saludable. Debemos valorar "esto" tan nuestro y transmitirlo para que el saber hacer, se difunda más y mejor!

Silvia Pellicer Bertrand. L.

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Máster Universitario de Nutrición y Salud (UOC)

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página