Taules de creixement en discòrdia!

Tablas de crecimiento en discordia!

bit.ly/2uJEkll

bit.ly/2uJEkll

17 de febrer 2020

La importància de disposar de taules de creixement d’ús universal és fonamental per poder tenir dades estadístiques totalment comparables en els diferents països i poder establir gestions, intervencions o polítiques públiques amb estratègies adequades en la seva necessitat.

De l’article "Discrepància en el diagnòstic de l'estat nutricional d'escolars utilitzant criteris nacionals i internacionals", es conclou que l’evidència en un estudi amb 634 estudiants de diferents edats i sexes analitzant l’estat nutricional i utilitzant criteris nacionals i internacionals resulta diferent segons els criteris utilitzats. D’aquesta manera, l’elecció del criteri pot condicionar les conclusions finals. En aquest estudi, segons els criteris de la OMS (Organització Mundial de la Salut) existeix un percentatge més gran d’escolars amb obesitat. Segons IOTF (International Obesity Task Force) el percentatge és superior en sobrepès.

Amb la variable sexe, segons FO (Faustino Orbegozo) existeix un major percentatge de dones en normopès respecte els barons.

Amb la variable edat, segons IOTF en escolars de 6 a 12 anys hi ha un major percentatge en normopès i en escolars de 13 a 15 anys és en sobrepès. Segons la OMS de 6 a 12 anys el percentatge major resultant és en desnutrició i normopès i de 16 a 17 anys en sobrepès i obesitat.

Al no usar-se ni els mateixos punts de tall, ni les mateixes taules de referència els resultats varien en els 3 referents utilitzats.

Així, si es volen ESTUDIAR i COMPARAR per poder SOLUCIONAR, cal que TOTS els resultats vagin sempre acompanyats de les taules de creixement de referència, perquè d’altra manera, les conclusions obtingudes no tenen cap tipus de sentit tal com publica l'article "Trascendencia de la elección de las tablas de crecimiento en el diagnóstico de sobrepeso y obesidad".

Massa important és la problemàtica entre els nostres nens, que són el futur immediat, per haber d'abordar-ho des de dades confoses. Per poder definir un diagnòstic s’ha de tenir clar quins són els signes i els símptomes!

Sílvia Pellicer Bertrand.

Ll. Ciències econòmiques i empresarials (UAB)

Màster Universitari de Nutrició i Salut (UOC)

------------------------------------------

17 de febrero 2020

La importancia de disponer de tablas de crecimiento de uso universal es fundamental para poder tener datos estadísticos totalmente comparables en los diferentes países y poder establecer gestiones, intervenciones o políticas públicas con estrategias adecuadas en su necesidad.

Del artículo "Discrepancia en el diagnóstico del estado nutricional de escolares utilizando criterios nacionales e internacionales", se concluye que la evidencia en un estudio con 634 estudiantes de diferentes edades y sexos analizando el estado nutricional y utilizando criterios nacionales e internacionales resulta diferente según los criterios utilizados. De este modo, la elección del criterio puede condicionar las conclusiones finales. En este estudio, según el criterio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) existe un mayor porcentaje de escolares con obesidad. Según IOTF (International Obesity Task Force) el porcentaje es superior en sobrepeso.

Con la variable sexo, según FO (Faustino Orbegozo) existe un mayor porcentaje de mujeres en normopeso respecto a los varones.

Con la variable edad, según IOTF en escolares de 6 a 12 años hay un mayor porcentaje en normopeso y en escolares de 13 a 15 años es en sobrepeso. Según la OMS de 6 a 12 años el porcentaje mayor resultante es en desnutrición y normopeso y de 16 a 17 años en sobrepeso y obesidad.

Al no usarse ni los mismos puntos de corte, ni las mismas tablas de referencia los resultados varían en los 3 referentes utilizados.

Así, si se quieren estudiar y comparar para poder SOLUCIONAR, es necesario que TODOS los resultados vayan siempre acompañados de las tablas de crecimiento de referencia, porque de otro modo, las conclusiones no tienen ningún tipo de sentido tal como publica el artículo "Trascendencia de la elección de las Tablas de Crecimiento en el diagnóstico de sobrepeso y obesidad".

Demasiado importante es la problemática entre nuestros chicos, que són el futuro inmediato, para tener que abordarlo desde datos confusos. Para poder definir un diagnóstico se debe tener claro cuáles son los signos y los síntomas!

Silvia Pellicer Bertrand.

L. Ciencias económicas y empresariales (UAB)

Máster Universitario de Nutrición y Salud (UOC)

Comentarios recientes

04.10 | 09:06

Buenas tardes, encantado de saludarte. Soy Jose
Quería escribirte porque me ha parecido interesante comentar contigo la posibilidad de que tu negocio aparezca cada mes en periódicos digitales como not

24.02 | 07:22

Hola: Yo soy Alberto. Contacto desde aquí porque creo que es interesante esta página web para que pueda aparecer en periódicos digitales.

¿Por qué? Ganarás no solo en repercusión y reconocimiento de

29.11 | 17:23

Hola:
Soy Mora y estoy interesada en tu página web.

Me gustaría explicarte que tu negocio puede aparecer en cientos de periódicos digitales cada mes como noticia de forma totalmente garantizada y

01.08 | 09:08

Buenos dias , para un diabetico tipo 2 que indice glucémico es adecuado tener a las 2 h. de una comida equilibrada ?

Compartir esta página